Algemeen

Amthos Dierbenodigdheden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Door het gebruik van de internetsite van Amthos Dierbenodigdheden en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1. Toepasselijkheid

 1. Op alle bestellingen en overeenkomsten van Amthos Dierbenodigdheden zijn deze leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2. Verzending en levering

 1. Verzending van de producten gaat via Postnl. U kunt er ook voor kiezen om uw producten aangetekend en verzekerd te laten versturen. Deze kosten zijn voor rekening van de koper. Amthos Dierbenodigdheden verplicht zich hierbij tot het deugdelijk verpakken van de producten zodat de kans op schade tot een minimum beperkt wordt. Wij hanteren voor zendingen binnen Nederland een minimale prijs van € 7,95 per zending, ongeacht of het een brievenbus- of pakketpost is.
 2. Uw bestelling wordt binnen 48 uur na ontvangst van uw betaling verzonden. Indien een besteld product (tijdelijk) niet op voorraad is, kan dit een langere levertijd betekenen. Uiteraard wordt u hiervan direct op de hoogte gesteld. Wordt hierdoor de leveringstermijn overschreden dan heeft u geen recht op schadevergoeding. Wel heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding van de koopovereenkomst binnen 30 dagen op uw rekening teruggestort.
 3. U draagt het risico van de producten van het ogenblik af, waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief handelingskosten, eventuele belastingen en betalingskosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds lopende orders.

4. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Amthos Dierbenodigdheden zijn vrijblijvend en Amthos Dierbenodigdheden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Amthos Dierbenodigdheden.

5. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Amthos Dierbenodigdheden verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Amthos Dierbenodigdheden daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Amthos Dierbenodigdheden de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product of geld retour.

7. Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Amthos Dierbenodigdheden , dan wel tussen Amthos Dierbenodigdheden en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Amthos Dierbenodigdheden is Amthos Dierbenodigdheden niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Amthos Dierbenodigdheden.

8. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Amthos Dierbenodigdheden in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Amthos Dierbenodigdheden gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Amthos Dierbenodigdheden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Diversen

 1. Indien u aan Amthos Dierbenodigdheden schriftelijk opgave doet van een adres, is Amthos Dierbenodigdheden gerechtigd aan dat adres alle producten te verzenden, tenzij u aan Amthos Dierbenodigdheden schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw producten dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Amthos Dierbenodigdheden gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegepast, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Amthos Dierbenodigdheden deze voorwaarden soepel toepast.
 3. Amthos Dierbenodigdheden is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11. Retourneren

 1. De koper heeft het recht om de ontvangen producten, zonder opgaaf van reden binnen 30 werkdagen aan Amthos Dierbenodigdheden te retourneren, onder navolgende voorwaarden:
  1. De retourzending dient altijd van tevoren per email te worden aangemeld.
  2. De retour gezonden producten dienen uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd in de originele verpakking, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd, vergezeld van (een kopie van) de factuur.
  3. De koper krijgt in dit geval naar wens een vervangend product toegestuurd.
  4. Bij retourneren komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de consument.
  5. Wanneer u de gehele bestelling wenst terug te sturen dan betalen wij de aankoop inclusief de eerst gemaakte verzendkosten aan u terug. De kosten voor het terugsturen van de bestelling zijn voor uw eigen rekening.
   Let op: dit geldt alleen wanneer u de gehele bestelling terug stuurt. Wanneer u een deel van de bestelling naar ons terug stuurt, dan betalen wij na ontvangst van deze producten alleen de aanschafkosten van deze producten terug, dus niet de eerder door u betaalde verzendkosten.
 2. Speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten kunnen niet geretourneerd worden.
 3. Producten die op de Koopjeshoek-/Uitverkoop-/Magazijn Leegverkooppagina staan, kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

 

Amthos Dierbenodigdheden – 2017